Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ASZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A továbbiakban Felhasználó néven hivatkozom a honlap látogatóira, függetlenül attól, hogy igénybe veszik-e valamely szolgáltatásomat.

Jelen ÁSzF hatálya a Szolgáltató weblapján Szolgáltató weboldalán nyilasanita.hu domainen és aldomainjein – a továbbiakban röviden: Honlap) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról, annak legfrissebb változata érvényes: http://nyilasanita.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

1. A szolgáltató adatai

Név: Nyilas Anita e.v. (röviden: Szolgáltató)
Székhely: Budapest, József utca 43-45.
Nyilvántartási száma: 55444747
Adószáma: 56756955-1-42
E-mail cím:  anita@nyilasanita.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSzF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSzF 2021. április 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSzF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Igénybe vehető szolgáltatások köre

3.1. A szolgáltatásokra lehet jelentkezni a honlapon keresztül vagy emailben. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.

3.2. A nyilasanita.hu honlapon kínált szolgáltatások – továbbiakban összefoglaló néven: Szolgáltatás – az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

  • márkaépítést támogató workshopok és tanfolyamok
  • márkaépítést támogató tanácsadás és konzultáció
  • márkaépítést ügynökségi szolgáltatások
  • márkaépítés támogató digitális termékek

3.3. Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat a kedvezményekről és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó a jelentkezési űrlapot kitöltve jelentkezhet a Szolgáltatásra.

4.2. Az adatok megadását követően a „Küldés” gombra kattintva tudja elküldeni jelentkezését. A hozzájárulás kérő jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Küldés” gombra kattintással a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSzF-et, az Adatkezelési tájékoztatót. Az adatok beküldését követően a Felhasználó emailben tájékoztatást kap a pontos fizetési feltételekről és a jelentkezés véglegesítéséhez szükséges további teendőkről.

4.3. Felhasználó a teljes vételár megfizetését követően veheti igénybe a Szolgáltatást, illetve a tanfolyam díjának az honlapon közölt részletfizetési lehetőségek szerinti megfizetésével vehet részt a kiválasztott tanfolyamon.

4.4. A megrendelt Szolgáltatás értékét közvetlenül és előre kérem elektronikusan kiküldött díjbekérő alapján banki átutalással befizetni. A számlát a jelentkezéskor megadott számlázási adatokkal állítom ki és a megrendelő elektronikus számla formájában megküldve kapja meg.

4.5. A Felhasználó e-mailben visszaigazolást kap jelentkezése sikerességéről a befizetés beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül. Ennek a visszaigazoló emailnek a feladási időpontja számít a szerződéskötés időpontjának. Várósor esetén a Szolgáltató igyekszik már a jelentkezési űrlap kitöltése után értesíteni a Felhasználót.

4.6. A Szolgáltató – bár igyekszik ismételten megkísérelni az elküldést – nem felelős azért, ha a Felhasználó a jelentkezéskor megadott email címen nem tudta fogadni a visszaigazoló emailt. Ebben az esetben az adatok helyesbítéséig a szerződés nem jön létre.

4.7. Fontos, hogy a Felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a Szolgáltatás.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.1. Banki előreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett az összeg a bankszámlára.

5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.). Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Szolgáltatás vagy tanfolyami jelentkezés szünetel, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

5.4. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy előfizetés esetén, amennyiben az előfizetési díj aktuális részletének kifizetésétől számított fél éven belül nem kerül teljesítésre a Szolgáltatás, a Szolgáltató az előfizetési díj részletének összegét maradéktalanul visszautalja a Felhasználónak (hacsak a felek másként nem állapodnak meg). Amennyiben az előfizetői időszak alatt az előfizetői vagy havi díj emelkedett, az esetleges visszatérítésnél az előfizetési szerződés megkötésekor érvényes ár kerül figyelembevételre.

5.5. A Szolgáltatás teljesítése a választott szolgáltatástól függően történhet online, telefonon, illetve személyesen.

6. Elállás és felmondás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a jelentkezési űrlap elküldésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

6.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót költség nem terheli.

6.3. A Szolgáltató a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.5. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, a Felhasznló csak az általa a Szolgáltató felé megadott e-mail címről az anita@nyilasanita.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben tett egyértelmű szándéknyilatkozattal teheti meg. A Szolgáltatásra kötött szerződés felbomlásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

6.6. Amennyiben a megrendelést követően még a 14 napos elállási hatásidő lejárta előtt megkezdődik a teljesítés (mert nincs várósor, vagy a Felhasználó erre kéri a Szolgáltatót), akkor a Felhasználót nem elállási jog, hanem felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a már teljesített Szolgáltatás értékétől függően a kifizetett összeg fennmaradó részét jogosult visszakérni.

6.7. A Felhasználó nem gyakorolhatja az ÁSzF 6.1. és 6.6. pontjai szerinti jogát

a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási és felmondási jogát elveszíti.

b) tanfolyamtól való visszalépésnél, előfizetés esetén az előfizetés időtartama alatt bármikor felmondható az előfizetés. Amennyiben már megosztásra került a tananyag egy része, azok havi díja levonásra kerül a befizetett előfizetési díjból (lásd még c) pont).

c) Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver vagy dokumentum a Felhasználó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a Felhasználó a szoftvert már letöltötte számítógépére vagy megnyitotta a fájlokat, elállási ill. felmondási jogát ezután már nem gyakorolhatja.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Ha a jelen ÁSzF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSzF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSzF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az anita@nyilasanita.hu e-mail címen közölheti.

8.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban (emailen) megválaszolom. A panaszt elutasító álláspontot a Szolgáltató indoklással látja el. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9. Szerzői jogok

9.1. Az Ősvaló honlapon található összes tartalom, szöveg, fénykép, hang- és videoanyag Nyilas Anita szellemi tulajdonát képezi – így szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). Ezek bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

9.2. A nyilasanita.hu honlapról vagy annak bármely aldomainjáról cikkeket, információkat átvenni írásbeli hozzájárulás esetén is csak a pontos forrásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és egyértelműen, élő, érvényes webes linkkel hivatkozik a megadott honlapokra.

9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

10. Felelősség korlátozása

10.1. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a nyilasanita.hu honlap akadálytalan működését és a vásárlást
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
  • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

10.2. A nyilasanita.hu honlapot működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

10.3. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a jelen ÁSzF-et, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja jelentkezését, megrendelését, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

11. Adatvédelem

A nyilasanita.hu honlap adatkezelésével kapcsolatosan itt tájékozódhat:

Kelt: Budapest, 2021. április 27

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Ha nem akarod engedélyezni a sütik használatát, akkor a böngésződ megfelelő beállításaiban tiltsd le cookie-k tárolását.

Bezárás